• تعداد کل مقالات: (58)امروزه بتون پرکاربردترين ماده مصرفي در صنايع ساختمان است که گرچه استحکام آن عموماً زياد است، با اين وجود با توجه به طبيعت متخلخل، همواره در معرض نفوذ رطوبت و بحار آب و نمک ها قرار دارد. علاوه بر اين انواع اسيد ها (به عنوان مثال CO2 و SO2 و غيره) نيز مي-توانند به داخل بتون نفوذ کرده و موجب کاهش pH مواد سيماني موجود در بتون شوند.

ادامه مطلب: استئارات کلسيم کاهش نفوذ آب و نمک در بتون


Kaliumstearat  [ACD/IUPAC Name] Octadecanoic acid potassium salt Octadecanoic acid, potassium salt Octadecanoic acid, potassium salt (1:1) [ACD/Index Name] Potassium n-octadecanoate potassium octadecanoate Potassium stearate [ACD/IUPAC Name] Stéarate de potassium [French] [ACD/IUPAC Name] STEARIC ACID POTASSIUM SALT Stearic Acid, Potassium Salt

ادامه مطلب: ( استئارات پتاسیم ( مصارف ، انحلال ،کاربرد و موارد مصرف

استئارات آلومینیومFanchem Aluminum Stearate (ksk6016) has the form of a white powder. It is insoluble in water, alcohol, and ether, but soluble in alkali, petroleum and turpentine oil.Aluminum Stearate is commonly used as a paint and varnish dryer, waterproofing agent, defoaming agent, cement additive,

ادامه مطلب: What is Aluminum Stearate (ksk6016)?


Stearic Acid is a typical example of a fatty acid, which are essentially long hydrocarbon chains containing a carboxyl group at one end and a methyl group at the other. The chain lengths can vary from 3 (propionic acid) to 24 (lignoceric acid) but the majority of fatty acids found in hydrogenated vegetable or animal oils are around C16-C20 in length. Stearic acid is a saturated acid,

ادامه مطلب: Stearic Acid and Sodium Stearate

بازدارنده خوردگی در بتن

این بررسی به نقش استئارات کلسیم در جلوگیری از (یا مهار) خوردگی فولاد و نیز تاثیر بازدارندگی آن به روی پایداری و استحکام، درستی، زمان گیرش (سفت) شدن و تحمل فشردگی سیمان و بتن می پردازد. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که

ادامه مطلب: استئارات کلسیم ، بازدارنده خوردگی فولاد در بتــن

Go to top