• تعداد کل مقالات: (58)

User Rating: 4.60 / 5

4.60 of 5 - 5 votes
Thank You for rating this article.

پلاستیک

 تاثیر روان کننده به طور قابل ملاحظه ای در طی فرآیند تغییر میکند، در گذار از مرحله شروع آمیزش که در آن نرخ گرمای تولیدی مهم است تا فرآیند آمیزش که در آن ذرات گرانولی رزین به جریان مذاب تبدیل می شود تا مرحله بعد از آمیزش که در آن جریان مذاب رزین های ممزوج شده، مهم ترین مسئله است.

روان کننده داخلی یا روان کننده خارجی در پی وی سی

 تاثیر روان کننده به طور قابل ملاحظه ای در طی فرآیند تغییر میکند، در گذار از مرحله شروع آمیزش که در آن نرخ گرمای تولیدی مهم است تا فرآیند آمیزش که در آن ذرات گرانولی رزین به جریان مذاب تبدیل می شود تا مرحله بعد از آمیزش که در آن جریان مذاب رزین های ممزوج شده، مهم ترین مسئله است.
اصطلاحات روان کننده داخلی و خارجی برای توصیف عملکرد روان کننده ها در هر مرحله به کار می رود و باید توجه نمود که این اصطلاح نباید به خود روان کننده اطلاق شود زیرا اکثر روان کننده ها در هر مرحله از فرآیند متفاوت عمل می کنند. به بیان دیگر این اصطلاحات مربوط به خاصیت ذاتی روان کننده نیستند و برای توصیف رفتار روان کننده در مرحله ای خاص از فرآیند به کار می رود و نمی توان اکثر روان کننده ها را به طور مشخص در یک طبقه خاص قرار داد. به طور کلی منظور از عملکرد داخلی و خارجی به شرح زیر است:
•    خارجی : آمیزش مواد را تاخیر می اندازد و چسبندگی مواد مذاب به سطح قطعات و مخزن را کاهش می دهد.
•    داخلی : آمیزش را بهبود می بخشد و ویسکوزیته جریان مذاب را کاهش می دهد.

روان کننده پلیمر

با کاربرد افزودنی های دیگر پلیمر از قبیل آنتی استاتیک ها و عوامل جداکننده از قالب پیچیدگی اصطلاح داخلی و خارجی بیشتر می شود.  منظور از عوامل داخلی عاملی است که قبل از فرآیند به رزین افزوده می شود و عامل خارجی عاملی است که پس از فرآیند به سطح محصول نهایی یا سطوح قالب افزوده می شود.

✅ برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

🌐تهیه مطلب : ((گروه تحقیق و توسعه ی فن آوران شیمی تجزیه ))

❌ کپی مطالب،نمودارها،تصاویر و ... صرفا با درج منبع بلامانع است .

 

Go to top